Geštalto psichoterapijos mokymo programa

 

Įvadas

 • Kauno geštalto studijų centro geštalto psichoterapijos mokymo programa - tai kryptinga ir nuosekli, specifines asmenines ir profesines kompetencijas ugdanti psichoterapijos mokymo programa, kuri suteikia specialųjį psichoterapijos mokymą geštalto terapijos srityje.
 • Kauno geštalto studijų centro mokymo programa yra aprobuota Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) kaip suteikianti specialųjį psichoterapijos mokymą geštalto terapijos srityje bei tuo pačiu atitinkanti Europos geštalto psichoterapeuto sertifikato reikalavimus, kuris suteikia galimybę gauti Europos psichoterapeuto sertifikatą.
 • Kauno geštalto studijų centro mokymo standartai atitinka Lietuvos geštalto asociacijos, kurią Europos geštalto terapijos asociacija pripažino nacionaline geštalto terapijos organizacija (NOGT), atstovaujančia geštalto terapijos mokyklą Lietuvoje, mokymo standartus bei tuo pačiu atitinka Lietuvos geštalto konsultanto sertifikato ir Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikato reikalavimus.
 • Kauno geštalto studijų centro mokymo programa yra įtraukta į Lietuvos psichoterapijos asociacijos (LPtA) mokymo programų sąvadą kaip atitinkanti specifinį psichoterapinį mokymą pagal LPtA apibrėžtus psichoterapeuto išsilavinimo kriterijus. 
 • Remiantis EPA Strasbūro deklaracija apie psichoterapiją, 1990 m., “psichoterapija yra savarankiška mokslinė disciplina, kurios praktika sudaro nepriklausomą ir laisvą profesiją, kurios mokytis gali įvairių specialybių atstovai, ypač baigę žmogaus ir socialinius mokslus”.

 

MOKYMO STANDARTAI

Priėmimas ir įvertinimas

Priėmimo į mokymo programą kriterijai:

 • Į mokymo programą yra priimami įvairių specialybių atstovai, ypač baigę žmogaus ir socialinius mokslus.
 • Pirmenybė mokytis mokymo programoje suteikiama žmonėms turintiems gydytojo, psichologo, socialinio darbuotojo aukštąjį išsilavinimą bei asmenims pagal darbo pobūdį bei profesinę patirtį susijusiems su psichologiniu konsultavimu ir psichoterapija.
 • Kandidatas turi turėti mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą. Tam tikrais atvejais išimtis gali būti padaroma dar neturintiems aukštojo išsilavinimo, tačiau jo siekiantiems asmenims.
 • Geštalto psichoterapijos mokymo programa pradedama nuo individualios geštalto terapijos mokymo programos. 
 • Tam tikriems kandidatams stojantiems į mokymo programą gali būti rekomenduojama arba reikalaujama praeiti asmeninę terapiją.

Įvertinimas priėmimo metu

Kandidato įvertinimas priėmimo metu apima:

 1. Kandidato išsilavinimo ir darbo patirties aprašymą (užpildytą dalyvio registracijos formą).
 2. Kandidato įvertinimą individualaus interviu metu.

Pakartotinas įvertinimas

 1. Atliekamas kasmetinis besimokančiojo įvertinimas kiekvienos mokymo programos pabaigoje (kursinis darbas – atvejo analizė bei jo pristatymas žodžiu ir raštu). 
 2. Tam tikrais atvejais besimokančiam mokymo programoje gali būti rekomenduojama arba reikalaujama praeiti asmeninę terapiją ir/ar superviziją.
 3. Tam tikrais atvejais besimokančiojo mokymas gali būti nutrauktas arba pratęstas, kad jis galėtų įvykdyti asmeninio bei profesinio vystymosi reikalavimus.
 4. Mokymo programos dalyvių skaičius yra ribotas. Esant laisvų vietų trūkumui pirmenybė mokytis tęstinėse mokymo programose atiduodama nuosekliai besimokantiems. 

Galutinis įvertinimas

 • Baigiamasis diplominis darbas (Diplominio darbo pristatymas (raštu ir žodžiu), supervizija ir gynimas).

 

Geštalto psichoterapijos mokymo programa

Geštalto psichoterapijos mokymo programa susideda iš dviejų pakopų bei apima du kvalifikacinius lygius: Geštalto konsultanto kvalifikacinį lygį ir Geštalto psichoterapeuto kvalifikacinį lygį.

 

Geštalto konsultanto kvalifikacinis lygis

Geštalto konsultanto kvalifikacinis lygis apima:

A. Mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą.

B. Geštalto metodų/geštalto terapijos mokymo programą, kurią sudaro 820 val.:

 1. Teorija ir metodologija – 600 val.
 2. Asmeninė geštalto terapija - 120 val. (individuali terapija - 20 val. ir grupinė terapija - 100 val.)
 3. Supervizija – 50 val. (individuali ir/arba grupinė supervizija).
 4. Konsultacinė/terapinė praktika – 50 val.
 5. Baigiamasis diplominis darbas.

Geštalto konsultanto kvalifikacinio lygio mokymo programą sudaro:

1. Keturios vienerių metų podiplominių studijų mokymo programos (Apima mokymo programos teorinę ir metodologinę dalį (550 val.), grupinę terapiją (100 val.) ir superviziją (50 val.). Viso - 700 val.):

2. Individuali geštalto terapija – 20 val.;

3. Konsultacinė/terapinė praktika – mažiausiai 50 val.;

4. Kitos mokymo programos, seminarai, konferencijos geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius - 50 val. (teorija ir metodologija). 

 • 4.1. ne mažiau kaip 25 val. iš šių 50 val. turi sudaryti teorinės - metodologinės valandos, skirtos psichopatologijai ir geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje, kurios yra praeinamos Kauno geštalto studijų centre.
 • 4.2. ne daugiau kaip 25 val. iš šių 50 val. gali būti praeitos kitose geštalto terapijos mokymo organizacijose.

5. Baigiamasis diplominis darbas: Geštalto konsultanto diplominio darbo gynimas (individualiai arba grupėje) (1 val.).

 • Besimokančiam įvykdžiusiam geštalto konsultanto kvalifikacinio lygio reikalavimus ir sėkmingai apgynusiam diplominį darbą raštu ir žodžiu bei turinčiam mažiausiai trijų metų aukštojo mokslo išsilavinimą yra įteikiamas geštalto konsultanto diplomas ir suteikiama geštalto konsultanto kvalifikacija.

 

Geštalto psichoterapeuto kvalifikacinis lygis

Geštalto psichoterapeuto kvalifikacinis lygis apima:

A. Mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą.

B. Geštalto psichoterapijos mokymo programą, kurią sudaro 1450 val.:

 1. Teorija ir metodologija – 600 val.
 2. Asmeninė geštalto terapija - 250 val. (individuali terapija - 50 val. ir grupinė terapija - 200 val.)
 3. Supervizija – 150 val. (individuali ir/arba grupinė supervizija).
 4. Konsultacinė/terapinė praktika – 400 val., kuri turi trukti mažiausiai du metus.
 5. Likusios 50 valandų yra skirtos asmeninei terapijai, supervizijai, mokymo programoms, seminarams, konferencijoms geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius.
 6. Baigiamasis diplominis darbas.

Geštalto psichoterapeuto kvalifikacinio lygio mokymo programą sudaro:

1. Keturios vienerių metų podiplominių studijų mokymo programos (Apima mokymo programos teorinę ir metodologinę dalį (550 val.), grupinę terapiją (100 val.) ir superviziją (50 val.). Viso - 700 val.):

2. Individuali geštalto terapija – 50 val.

3. Grupinė geštalto terapija - 100 val. (Keturi geštalto psichoterapijos maratonai po 25 val.)

4. Supervizija - 100 val.

     4.1. Grupinė supervizija - 75 val. (Trys grupinės supervizijos ciklai po 25 val.).

     4.2. Individuali supervizija - 20 val.

     4.3. Geštalto psichoterapeuto diplominio darbo supervizija (individuali ar grupinė) - 5 val. 

5. Konsultacinė/terapinė praktika – mažiausiai 400 val.

6. Kitos mokymo programos, seminarai, konferencijos, supervizijos, asmeninė terapija geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius - 100 val. 

 • 6.1. ne mažiau kaip 50 val. iš šių 100 val. turi sudaryti teorinės - metodologinės valandos, skirtos psichopatologijai ir geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje, kurios yra praeinamos Kauno geštalto studijų centre.
 • 6.2. ne daugiau kaip 50 val. iš šių 100 val. gali būti praeitos kitose geštalto terapijos mokymo organizacijose.

7. Baigiamasis diplominis darbas: Geštalto psichoterapeuto diplominio gynimas (individualiai arba grupėje) (1 val.).

 • Besimokančiam įvykdžiusiam geštalto psichoterapeuto kvalifikacinio lygio reikalavimus ir sėkmingai apgynusiam diplominį darbą raštu ir žodžiu bei turinčiam mažiausiai trijų metų aukštojo mokslo išsilavinimą yra įteikiamas geštalto psichoterapeuto diplomas ir suteikiama geštalto psichoterapeuto kvalifikacija.

 

Papildomų žinių reikalavimai siekiantiems geštalto konsultanto ir geštalto terapeuto/psichoterapeuto kvalifikacijos

Įsigaliojo nuo 2020 09 15

Geštalto terapeuto/psichoterapeuto kvalifikacinis lygis

 1. Gydytojams, psichologams, socialiniams darbuotojams papildomų žinių reikalavimas netaikomas.
 2. Papildomų žinių kriterijus yra taikomas kitų specialybių žmonėms (išskyrus gydytojus, psichologus, socialinius darbuotojus). Jie turi išeiti papildomus kursus: raidos psichologijos (1 - 2 semestrai, bet ne mažiau kaip 5 kreditai išbaigto kurso); asmenybės teorijos (1 semestras); psichopatologijos (1 semestras) ir pateikti dokumentus liudijančius apie išklausytą kursą apimantį galutinį įvertinimą (pvz.: rašto darbą; įskaitą; žodinio egzamino išlaikymą).
 3. Papildomų kursų pavadinimai gali skirtis, tačiau juose turi būti mokoma raidos psichologijos, asmenybės teorijos, psichopatologijos.
 4. Papildomi kursai gali būti išeiti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose (universitetuose, kolegijose) arba ekvivalentiškai (pvz. geštalto terapijos mokymo organizacijose) taikant ekvivalentiškus mokymo ir įvertinimo kriterijus.
 5. Papildomi kursai turi būti išeiti prieš pradedant geštalto terapijos studijas arba geštalto terapijos studijų metu.

Geštalto konsultanto kvalifikacinis lygis

 1. Gydytojams, psichologams, socialiniams darbuotojams papildomų žinių reikalavimas netaikomas.
 2. Kitų specialybių žmonėms papildomų žinių reikalavimas (raidos psichologijos (1 - 2 semestrai, bet ne mažiau kaip 5 kreditai išbaigto kurso); asmenybės teorijos (1 semestras); psichopatologijos (1 semestras)) yra neprivalomas, bet rekomenduojamas.
 • Pastaba: kitų specialybių žmoniems, kurie sieks Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) geštalto konsultanto sertifikato, papildomų žinių reikalavimas pagal LGA mokymo standartus yra privalomas nuo 2023 01 01. (žr.: http://www.lga-gestalt.lt/mokymo-standartai-10/lt/).

        

Pastaba:

 • Kauno geštalto studijų centras pasilieka teisę koreguoti mokymo standartus.