Geštalto psichoterapijos mokymo programa

 

Įvadas

 • Kauno geštalto studijų centro geštalto psichoterapijos mokymo programa - tai kryptinga ir nuosekli, specifines asmenines ir profesines kompetencijas ugdanti psichoterapijos mokymo programa, kuri suteikia specialųjį psichoterapijos mokymą geštalto terapijos srityje.
 • Kauno geštalto studijų centro mokymo programa yra aprobuota Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) kaip suteikianti specialųjį psichoterapijos mokymą geštalto terapijos srityje bei tuo pačiu atitinkanti Europos geštalto psichoterapeuto sertifikato reikalavimus, kuris suteikia galimybę gauti Europos psichoterapeuto sertifikatą.
 • Kauno geštalto studijų centro mokymo standartai atitinka Lietuvos geštalto asociacijos, kurią Europos geštalto terapijos asociacija pripažino nacionaline geštalto terapijos organizacija (NOGT), atstovaujančia geštalto terapijos mokyklą Lietuvoje, mokymo standartus bei tuo pačiu atitinka Lietuvos geštalto konsultanto sertifikato ir Lietuvos geštalto psichoterapeuto sertifikato reikalavimus.
 • Remiantis EPA Strasbūro deklaracija apie psichoterapiją, 1990 m., “psichoterapija yra savarankiška mokslinė disciplina, kurios praktika sudaro nepriklausomą ir laisvą profesiją, kurios mokytis gali įvairių specialybių atstovai, ypač baigę žmogaus ir socialinius mokslus”.

 

MOKYMO STANDARTAI

Priėmimas ir įvertinimas

Priėmimo į mokymo programą kriterijai:

 • Į mokymo programą yra priimami įvairių specialybių atstovai, ypač baigę žmogaus ir socialinius mokslus.
 • Pirmenybė mokytis mokymo programoje suteikiama žmonėms turintiems gydytojo, psichologo, socialinio darbuotojo, slaugytojo ar pedagogo aukštąjį išsilavinimą išsilavinimą bei asmenims pagal darbo pobūdį bei profesinę patirtį susijusiems su psichologiniu konsultavimu ir psichoterapija.
 • Kandidatas turi turėti mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą. Tam tikrais atvejais išimtis gali būti padaroma dar neturintiems aukštojo išsilavinimo, tačiau jo siekiantiems asmenims.
 • Kandidatas gali pasirinkti ir būti priimtas į bet kurią vienerių metų podiplominių studijų mokymo programą, tačiau rekomenduojama pradėti nuo individualios geštalto terapijos mokymo programos.
 • Tam tikriems kandidatams stojantiems į mokymo programą gali būti rekomenduojama arba reikalaujama praeiti asmeninę terapiją.

Įvertinimas priėmimo metu

Kandidato įvertinimas priėmimo metu apima:

 1. Kandidato išsilavinimo ir darbo patirties aprašymą (užpildytą dalyvio registracijos formą).
 2. Kandidato įvertinimą individualaus interviu metu.

Pakartotinas įvertinimas

 1. Atliekamas kasmetinis besimokančiojo įvertinimas kiekvienos mokymo programos pabaigoje (kursinis darbas – atvejo analizė bei jo pristatymas žodžiu ir raštu). 
 2. Tam tikrais atvejais besimokančiojo mokymas gali būti nutrauktas arba pratęstas, kad jis galėtų įvykdyti asmeninio bei profesinio vystymosi reikalavimus.

Galutinis įvertinimas

 • Baigiamasis diplominis darbas (Diplominio darbo pristatymas (raštu ir žodžiu), supervizija ir gynimas).

 

Geštalto psichoterapijos mokymo programa

Geštalto psichoterapijos mokymo programa susideda iš dviejų pakopų bei apima du kvalifikacinius lygius: Geštalto konsultanto kvalifikacinį lygį ir Geštalto psichoterapeuto kvalifikacinį lygį.

 

Geštalto konsultanto kvalifikacinis lygis (820 val.)

Geštalto konsultanto kvalifikacinis lygis apima:

A. Mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą.

B. Geštalto metodų/geštalto terapijos mokymo programą, kurią sudaro 820 val.:

 1. Teorija ir metodologija – 600 val.
 2. Asmeninė geštalto terapija - 120 val. (individuali terapija - 20 val. ir grupinė terapija - 100 val.)
 3. Supervizija – 50 val. (individuali ir/arba grupinė supervizija).
 4. Konsultacinė/terapinė praktika – 50 val.
 5. Baigiamasis diplominis darbas.

Geštalto konsultanto kvalifikacinio lygio mokymo programą sudaro:

1. Keturios vienerių metų podiplominių studijų mokymo programos (Apima mokymo programos teorinę ir metodologinę dalį (575 val.), grupinę terapiją (100 val.) ir superviziją (50 val.). Viso - 725 val.):

2. Individuali geštalto terapija – 20 val.;

3. Konsultacinė/terapinė praktika – mažiausiai 50 val.;

4. Kitos mokymo programos ir seminarai geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius - 25 val. (teorija ir metodologija). 

 • Pastaba: ne mažiau kaip 25 valandos teorijos ir metodologijos turi būti skirtos psichopatologijai ir geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje.

5. Geštalto konsultanto diplominio darbo supervizija (3 val.) ir gynimas (1 val.).

 • Besimokančiam įvykdžiusiam geštalto konsultanto kvalifikacinio lygio reikalavimus ir sėkmingai apgynusiam diplominį darbą raštu ir žodžiu bei turinčiam mažiausiai trijų metų aukštojo mokslo išsilavinimą yra įteikiamas geštalto konsultanto diplomas ir suteikiama geštalto konsultanto kvalifikacija.

 

Geštalto psichoterapeuto kvalifikacinis lygis (1450 val.)

Geštalto psichoterapeuto kvalifikacinis lygis apima:

A. Mažiausiai trijų metų aukštąjį ar adekvatų profesinio mokymo išsilavinimą.

B. Geštalto psichoterapijos mokymo programą, kurią sudaro 1450 val. :

 1. Teorija ir metodologija – 600 val.
 2. Asmeninė geštalto terapija - 250 val. (individuali terapija - 50 val. ir grupinė terapija - 200 val.)
 3. Supervizija – 150 val. (individuali ir/arba grupinė supervizija).
 4. Konsultacinė/terapinė praktika – 400 val., kuri turi trukti mažiausiai du metus.
 5. Likusios 50 valandų yra skirtos asmeninei terapijai, supervizijai, mokymo programoms, seminarams, konferencijoms geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius.
 6. Baigiamasis diplominis darbas.

Geštalto psichoterapeuto kvalifikacinio lygio mokymo programą sudaro:

1. Keturios vienerių metų podiplominių studijų mokymo programos (Apima mokymo programos teorinę ir metodologinę dalį (550 val.), grupinę terapiją (100 val.) ir superviziją (50 val.). Viso - 725 val.):

2. Individuali geštalto terapija – 50 val.

3. Grupinė geštalto terapija - 100 val. (Keturi geštalto psichoterapijos maratonai po 25 val.)

4. Supervizija - 100 val. (Keturi grupinės supervizijos ciklai po 25 val.)

5. Konsultacinė/terapinė praktika – mažiausiai 400 val.

6. Kitos mokymo programos, seminarai, supervizijos, asmeninė terapija, konferencijos geštalto terapijos srityje pagal individualius kiekvieno besimokančiojo poreikius - 75 val. 

 • Pastaba: ne mažiau kaip 50 val. iš šių 75 val. turi sudaryti teorinės - metodologinės valandos, skirtos psichopatologijai ir geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje.

7. Geštalto psichoterapeuto diplominio darbo supervizija (5 val.) ir gynimas (1 val.).

 • Besimokančiam įvykdžiusiam geštalto psichoterapeuto kvalifikacinio lygio reikalavimus ir sėkmingai apgynusiam diplominį darbą raštu ir žodžiu bei turinčiam mažiausiai trijų metų aukštojo mokslo išsilavinimą yra įteikiamas geštalto psichoterapeuto diplomas ir suteikiama geštalto psichoterapeuto kvalifikacija.

 

Pastabos:

1. Nemažiau kaip 75% valandų iš 50 valandų teorijos ir metodologijos, skirtos psichopatologijai ir geštalto terapijos taikymui klinikinėje praktikoje, turi būti praeinama Kauno geštalto studijų centro mokymo programose ir seminaruose.

2. Nemažiau kaip 75% asmeninės terapijos valandų (tiek individualios, tiek grupinės) turi būti praeinama pas Kauno geštalto studijų centro diplomuotus ir mokymo programos vadovo patvirtintus geštalto psichoterapeutus.

3. Visi geštalto psichoterapeutai ir supervizoriai turi atitikti Kauno geštalto studijų centro ir/arba Lietuvos geštalto asociacijos (LGA) ir/arba Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) numatytus geštalto psichoterapeuto ir supervizoriaus reikalavimus.

4. Kauno geštalto studijų centras pasilieka teisę koreguoti mokymo standartus.