ORGANIZACIJŲ KONSULTAVIMAS

 

KAUNO GEŠTALTO STUDIJŲ CENTRAS teikia organizacijų vystymo konsultacines paslaugas, konsultacine ir mokymo veikla padėdamas individualiems asmenims, grupėms ir organizacijoms spręsti iškilusias problemas bei vystytis ir augti, maksimaliai panaudojant savo individualias, komandines ir organizacines galimybes.

Organizacijų vystymo konsultavimas apima įvairias organizacinio vystymosi sferas, padedant organizacijoms visuose jų vystymosi etapuose nuosekliai įgyvendinti reikiamus organizacinius pokyčius:

 • identifikuojant organizacinius poreikius;
 • įvertinant/diagnozuojant esamą organizacinę situaciją;
 • kuriant reikiamų strateginių ir operatyvinių pokyčių projektus;
 • valdant reikiamų organizacinių pokyčių įgyvendinimo procesą;
 • įvertinant organizacinių pokyčių rezultatus.

Reikiamus organizacinius pokyčius mes įgyvendiname:

 • glaudžiai bendradarbiaudami su kliento sistemos (organizacijos) nariais;
 • sistemiškai dirbdami įvairiuose organizacijos socialinės sistemos lygiuose: individualiame, tarpasmeniniame, pogrupiniame, grupiniame/komandiniame, tarpgrupiniame ir organizaciniame;
 • nuosekliai sujungdami organizacijų vystymo ekspertines žinias su organizacinių pokyčių proceso valdymu.

Kauno geštalto studijų centro atlikto realaus konsultacinio darbo organizacijose pavyzdžiai:

 • Organizacijos funkcionavimo įvertinimas/organizacijos diagnostika, įvertinant organizacijos: aplinką, resursus, strategiją, struktūrą, darbo procesus, koordinacinius-komunikacinius mechanizmus, žmogiškų resursų valdymo sistemas, klimatą, kultūrą, vadovavimo stilių bei kt.;
 • Formalių ir neformalių organizacijos struktūrų ir procesų keitimas ir tobulinimas (pvz. organizacijos struktūros, strategijos keitimas ir pokyčių valdymas, koordinacinių-komunikacinių mechanizmų tobulinimas, organizacijos kultūros, klimato keitimas ir pokyčių valdymas, kt.);
 • Komandos formavimas įvairiais aspektais (pvz. siekiant tiksliai išsiaiškinti darbuotojų funkcijas ir savitarpio priklausomybę, gerinant darbo grupės/komandos klimatą bei individualaus, grupinio ir komandinio darbo procesų kokybę, sprendžiant asmeninius, tarpasmeninius ir grupinius konfliktus bei kt.);
 • Efektyvesnės atlyginimo – motyvacinės sistemos projekto paruošimas bei adekvatus jos įdiegimas įvairiuose organizacijos socialinės sistemos lygiuose;
 • Įvairių organizacijos lygių darbuotojų mokymas ir konsultavimas efektyvaus pardavimo ir profesionalaus klientų aptarnavimo, derybų bei kitais darbo su klientais ir partneriais klausimais;
 • Aukščiausio organizacijos lygio vadovų bei vadybininkų konsultavimas ir mokymas efektyvaus vadovavimo ir lyderiavimo, organizacinių pokyčių valdymo, strateginio vystymo ir kitais klausimais.

Kauno geštalto studijų centro vadovas: Kauno medicinos universiteto, Metanoia instituto, Middlesex universiteto (Londonas, Anglija) ir Klivlendo geštalto instituto (JAV) absolventas, Rytis A. Stelingis, yra baigęs šio instituto Trijų metų podiplominių studijų geštalto metodų mokymo programą bei jungtinę Klivlendo geštalto instituto (JAV) ir Geštalt orientuoto organizacijų konsultavimo instituto (Frankfurtas, Vokietija) Organizacijų ir sistemų vystymo tarptautinę programą.

Dr. Rytis Stelingis yra studijavęs ir konsultavęs organizacijas JAV, Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Izraelyje, Lietuvoje, Olandijoje.

 

ORGANIZACIJOS VYSTYMO PROCESO ORIENTACINĖ SCHEMA
FAZĖ STRUKTŪRA ESMINIAI VEIKSMAI
Poreikių
Identifikavimas
Konsultantai
Organizacijos vadovai
ir/ar vadybininkai
Preliminari analizė
Sprendimo priėmimas
Diagnostika Konsultantai
Diagnostinė grupė
Diagnostinis įvertinimas. Diagnostinių duomenų sisteminimas, analizė ir pristatymas.
Sprendimo priėmimas
Dizainas /
Projektas
Konsultantai
Dizaino/projekto grupė
Dizaino (projekto) paruošimas ir pristatymas
Sprendimo priėmimas
Praktinių
veiksmų
įgyvendinimas
Konsultantai
Įvairių lygių darbuotojai
Praktiniai veiksmai – organizacinio pasikeitimo
valdymas įdiegiant paruoštus reikiamų strateginių
ir operatyvinių pakeitimų projektus
Pasikeitimų
įvertinimas
Konsultantai ir/arba
organizacijos darbuotojai
Įgyvendintų pasikeitimų ir esamo organizacijos funkcionavimo įvertinimas
 
DIAGNOSTIKA
FAZĖ STRUKTŪRA ESMINIAI VEIKSMAI
Diagnostika Konsultantai
Diagnostinė grupė
 
Diagnostinis įvertinimas
Diagnostinis įvertinimas apima:
1) Įvairių diagnostinių sistemų taikymą naudojant skirtingas duomenų surinkimo formas: struktūruotus ir nestruktūruotus interviu, anketas, sukurtas situacijas (susirinkimai, mokymai, kt.), tiesioginį kliento sistemos organizacinių procesų stebėjimą, ataskaitų, planų, kitų organizacijos vidinių dokumentų peržiūrą ir įvertinimą.
2) Diagnostinių duomenų susisteminimą naudojant adekvačius diagnostinius modelius (pvz. Veizbordo, Nadlerio-Tušmano, Burke, Nevis, kt.)
3) Diagnostinių duomenų analizę ir pristatymą įvairiomis formomis (žodžiu, raštu, vizualinėmis priemonėmis, kt.)
   
 
DIZAINAS / PROJEKTAS
FAZĖ STRUKTŪRA ESMINIAI VEIKSMAI
Dizainas / Projektas Konsultantai
Dizaino/Projekto
grupė
 
Dizaino/Projekto fazėje darbas susijęs su diagnostinėje fazėje identifikuotomis organizacinėmis problemomis ir klausimais, kurie tampa atspirties taškais ruošiant reikiamų strateginių ir operatyvinių pokyčių projektus. Strateginiai ir operatyviniai projektai gali būti susiję su:
 •  
Formalių ir neformalių organizacijos struktūrų ir procesų keitimu ir tobulinimu (pvz. organizacijos struktūros, strategijos keitimu, koordinacinių-komunikacinių mechanizmų tobulinimu, organizacijos kultūros, klimato keitimas ir pokyčių valdymas, kt.);
 •  
Grupių ir Komandų formavimu įvairiais aspektais: pvz. siekiant tiksliai išsiaiškinti darbuotojų funkcijas ir savitarpio priklausomybę, gerinant darbo grupės/komandos klimatą bei individualaus, grupinio ir komandinio darbo procesų kokybę, sprendžiant asmeninius, tarpasmeninius ir grupinius konfliktus bei kt.);
 •  
Efektyvesnės atlyginimo – motyvacinės sistemos paruošimu bei adekvačiu jos įdiegimu įvairiuose organizacijos socialinės sistemos lygiuose;
 •  
Įvairių organizacijos lygių darbuotojų mokymu ir konsultavimu efektyvaus pardavimo ir profesionalaus klientų aptarnavimo, derybų bei kitais darbo su klientais ir partneriais klausimais;
 •  
Įvairių organizacijos lygių vadovų bei vadybininkų konsultavimu ir mokymu efektyvaus vadovavimo ir lyderiavimo, strateginio vystymo, organizacinių pasikeitimų valdymo ir kitais klausimais.
 
Paruošto projekto pristatymas įvairiomis formomis (žodžiu, raštu, vizualinėmis priemonėmis, kt.).