KAUNO GEŠTALTO STUDIJŲ CENTRAS

Laisvės al. 84 - 9, Kaunas LT-44250, tel. 8-37 424848, mob.tel. 8-699-54647, rytis@gestalt.lt

________________

 

 

SUPERVIZIJOS MOKYMO PROGRAMA  

 

Ši programa skirta:

 • Baigusiems keturių metų podiplominių studijų geštalto metodų/geštalto terapijos (ar adekvačią kitų psichoterapijos mokyklų) mokymo programą bei užsiimantiems konsultacine/psichoterapine praktika ir turintiems mažiausiai dviejų metų konsultavimo/psichoterapijos praktikos patirtį.

Šioje mokymo programoje pagrindinis dėmesys kreipiamas į:

 • Fundamentalių supervizijos pagrindų sukūrimą.
 • Supervizijos taikymą konsultacinėje/psichoterapinėje praktikoje.
 • Dalyvių profesinį vystymąsi ir tobulėjimą.

Programos metu dalyviai mokysis:

Praktinių (teorinių – metodologinių) užsiėmimų metu:

 • Įvado į superviziją ir supervizinių santykių;
 • Supervizijos modelių ir intervencinių stilių;
 • Supervizoriaus vystymosi ir raidos aspektų;
 • Perkėlimo ir kontraperkėlimo fenomenų supervizijoje;
 • Paralelinių procesų, projekcinės identifikacijos ir savęs atskleidimo;
 • Tarpasmeninio proceso atkūrimo ir techninių priemonių naudojimo;
 • Atvejo formulavimo ir kūrybiško eksperimentavimo supervizijoje;
 • Supervizijos etikos ir supervizinės praktikos esminių orientyrų.

Supervizijų ir hypervizijų metu:

 • Turės galimybę praktiškai pritaikyti supervizijos metodus bei gauti kvalifikuotą profesinę paramą nagrinėjant realius supervizinio darbo atvejus.

Mokymo programa (140 val.) susideda iš metodinės medžiagos, teorinių paskaitų, demonstracijų, įvairių konfigūracijų individualių ir grupinių užsiėmimų, realių konsultacinio/psichoterapinio darbo atvejų nagrinėjimo, supervizijų, hypervizijų, intervizijų bei kursinio darbo.

Programos baigimo pažymėjimas: Dalyviui sėkmingai užbaigusiam mokymo programą bei turinčiam psichoterapeuto kvalifikaciją (psichoterapeuto diplomą/sertifikatą) yra įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie supervizijos mokymo programos baigimą.

Pastaba: Dalyviui sėkmingai užbaigusiam mokymo programą, tačiau neturinčiam psichoterapeuto kvalifikacijos yra išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą supervizijos mokymo programoje.

Programos dėstytojai: programoje dalyvaus trys dėstytojai: dr. Jan Roubal, dr. Christine Stevens, dr. Rytis Stelingis.

Programos vadovas – Kauno geštalto studijų centro vadovas dr. Rytis Stelingis.

 

Jan Roubal, MD, Ph.D yra psichoterapeutas, psichoterapijos mokytojas ir supervizorius bei Masaryko universiteto (Brno, Čekijos Respublika) psichoterapijos profesorius. Jis taip pat yra Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikrasis narys, sertifikuotas Europos geštalto psichoterapeutas ir akredituotas supervizorius pagal EAGT nuostatus bei sertifikuotas Europos psichoterapeutas pagal Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) nuostatus.

 

 

Christine Stevens, Ph.D yra psichoterapeutė, psichoterapijos mokytoja ir supervizorė. Ji taip pat yra Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikroji narė, sertifikuota Europos geštalto psichoterapeutė pagal EAGT nuostatus bei Metanoia instituto ir Middlesex universiteto (Londonas, Jungtinė Karalystė) psichoterapijos daktaro studijų programos akademinė patarėja ir supervizorė, bei žinomo geštalto terapijos leidinio “British Gestalt Journal” redaktorė.

 

Rytis A. Stelingis, MD, DPsych. yra psichoterapijos daktaras, psichoterapeutas, psichoterapijos mokytojas ir supervizorius bei geštalto terapijos praktikos ir mokymo pradininkas Lietuvoje. Jis taip pat yra Europos geštalto terapijos asociacijos (EAGT) tikrasis narys, sertifikuotas Europos geštalto psichoterapeutas ir akredituotas supervizorius pagal EAGT nuostatus bei sertifikuotas Europos psichoterapeutas pagal Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) nuostatus.

 

Supervizijos mokymo programos tvarkaraštis ir sąlygos

1. Programos data: 2017 m. rugsėjo mėn. 9 d. – 2019 m. kovo mėn. 9 d.  Programa susideda iš 8-ių sesijų/savaitgalių ir 7-ių intervizijų po 3 val.   

2Programos vieta: Laisvės al. 84-9, Kaunas, Lietuva.

3. Sesijų datos:

1 - 2017 m. rugsėjo mėn. 9 - 10 d.; 2 -2017 m. gruodžio mėn. 2 - 3 d.;  3 - 2018 m. vasario mėn. 17 - 18 d.; 4 - 2018 m. gegužės mėn. 12 - 13 d.; 5 - 2018 m. birželio mėn. 15-16 d.; 6 - 2018 m. rugsėjo mėn. 7 - 8 d.; 7 - 2018 m. gruodžio mėn. 7 - 8 d.; 8 - 2019 m. kovo mėn. 8 - 9 d.

4. Sesijų tvarkaraštis:

 • 1, 2, 3, 4-os sesijos tvarkaraštis: Šeštadienis 10 - 18:30 val., Sekmadienis 10 - 18:30 val.
 • 5, 6, 7, 8-os sesijos tvarkaraštis: Penktadienis 17 - 20:30 val., Šeštadienis 10 - 18:30 val.

5. Intervizijos: Intervizijų grupės (sudarytos iš 2 - 4 programos dalyvių) susitiks 7 kartus po 3 val. vieną kartą tarp sesijų. Intervizijų dienos ir laikas bus derinami pagal grupės dalyvių galimybes ir poreikius.   

6. Mokymo programą (140 val.) sudaro:

 • 1-a dalis - Teorija ir metodologija (90 val.)
 • 2-a dalis – Hypervizija (Supervizijos supervizija) – (50 val.)

7.  Programos kaina: 1600 Eur. Šią sumą galima skaidyti į kelias dalis, sumokant programos eigoje.

8.  Mokymo programos dalyvis įsipareigoja dalyvauti mažiausiai vienoje dalyje mokymo programos bei sumokėti visą nurodytą mokymo programos dalies mokestį: 1-os dalies – 1000 eur; 2-os dalies – 600 eur.

9.  Dalyviui praleidus užsiėmimus mokestis už mokymo programą yra nemažinamas, o akademinėje pažymoje nurodomas faktiškas grupinės supervizijos dalyvio mokymosi valandų laikas, kuris apskaičiuojamas iš viso mokymo programos valandų skaičiaus atėmus dalyvio praleistas mokymosi valandas.

10.  Dalyviui praleidus daugiau kai 15% mokymo programos valandų, programos baigimo pažymėjimas neišduodamas, bet išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą mokymo programoje ir nurodanti valandų skaičių surinktą mokymo programoje.  

11.  Dalyviui sėkmingai užbaigusiam mokymo programą bei turinčiam psichoterapeuto kvalifikaciją (psichoterapeuto diplomą/sertifikatą) yra įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie supervizijos mokymo programos baigimą.

12.  Dalyviui sėkmingai užbaigusiam mokymo programą, tačiau neturinčiam psichoterapeuto kvalifikacijos (psichoterapeuto diplomo/sertifikato) yra išduodama akademinė pažyma, liudijanti apie dalyvavimą supervizijos mokymo programoje.

13.  Registracija: Norinčius dalyvauti mokymo programoje, prašome registruotis telefonu 8-699-54647 arba elektroniniu paštu: rytis@gestalt.lt bei atsiųsti pasirašytą dalyvio registracijos formą. Pastaba: pirmą kartą dalyvaujančius Kauno geštalto studijų centro mokymo programose, taip pat prašome el. paštu atsiųsti užpildytą dalyvio registracijos formą:  http://www.gestalt.lt/dalyvio-registracija.

Su supervizijos mokymo programos tvarkaraščiu ir sąlygomis susipažinau bei sutinku dalyvauti mokymo programoje.

      Dalyvio vardas ir pavardė:

      Dalyvio parašas:                                                                                                                Data:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERVISION TRAINING PROGRAM  

This programme is aimed for:

·           Individuals who have completed a four-year post graduate training program in Gestalt methods/Gestalt therapy (or other adequate psychotherapy schools) and have been practicing counselling/psychotherapy, and have at least two-year experience of counselling/psychotherapy practice.

This programme is focused on:

·        creation of fundamental supervision basics;

·        applying of supervision in counselling/psychotherapy practice;

·        participants‘ professional growth and development.

In the program, participants will learn the following subjects:

During practical (theoretical - methodological) classes:

Ø  introduction to supervision and supervisory relationship;

Ø  supervision modules and intervention styles;

Ø  aspects of the supervisor‘s development and growth;

Ø  the phenomena of transference and countertransference in supervision;

Ø  parallel processes, projective identification, and self-disclosure;

Ø  re-creation of interpersonal process and use of technical measures;

Ø  case formulation and creative experimentation in supervision;

Ø  key guidelines of supervision ethics and supervisory practice.

During supervisions and hypervisions:

Ø  the participants will be able to practically apply supervision methods and get the qualified professional support in examining real-life cases of supervisory practice.

The training program (140 hours) consists of methodological materials, theoretical lectures, demonstrations, various configurations of individual and group activities, examination of real-life cases of counselling/psychotherapeutic practice, supervisions, hypervisions, intervisions and the term paper.

Certificate of completion of the program: upon a successful completion of the training program, a participant who is a qualified psychotherapist (holding the psychotherapist‘s diploma/certificate) will be awarded the certificate of completion of the Supervision Training Program.

Note: upon a successful completion of the training program, a participant who is not a qualified psychotherapist will be awarded the academic statement attesting participation in the Supervision Training Program.

Program lecturers: Dr. Jan Roubal, Dr. Christine Stevens, Dr. Rytis Stelingis.

The program leader – the Director of Gestalt Studies Centre of Kaunas Dr. Rytis Stelingis.

Jan Roubal, MD, Ph.D is a psychotherapist, a psychotherapy trainer and a supervisor, a psychotherapy professor at Masaryk University (Brno, Czech Republic). He is a full member of the European Association for Gestalt Therapy (EAGT), holds the European Certificate of Gestalt Psychotherapy and the Certificate for an Accredited Supervisor in accordance with the regulations of the EAGT, as well as the European Certificate of Psychotherapy in accordance with the regulations of the European Association for Psychotherapy (EAP).

Christine Stevens, Ph.D is a psychotherapist, a psychotherapy trainer and a supervisor. She is a full member of the European Association for Gestalt Therapy (EAGT), holds the European Certificate of Gestalt Psychotherapy in accordance with the regulations of the EAGT, and is an academic adviser and supervisor of the Doctorate in Psychotherapy at Metanoia Institute and Middlesex University (London, UK), as well as the editor of the well-known publication on Gestalt therapy “British Gestalt Journal”

Rytis Stelingis, MD, DPsych. is a Doctor of Psychotherapy, a psychotherapist, a psychotherapy trainer and a supervisor, the founder of practice and training of Gestalt therapy in Lithuania. He is a full member of the European Association for Gestalt Therapy (EAGT), holds the European Certificate of Gestalt Psychotherapy and the Certificate for an Accredited Supervisor in accordance with the regulations of the EAGT, as well as the European Certificate of Psychotherapy in accordance with the regulations of the European Association for Psychotherapy (EAP).

Schedule and Terms and Conditions of the Supervision Training Program

1.     Program time frame:  September 9, 2017 – March 9, 2019. The program consists of 8 weekend sessions and 7 intervisions lasting 3 hours each.   

2.       Program venue: Laisvės al. 84-9, Kaunas, Lithuania.

3.       Session dates:

·         1st – September 9-10, 2017; 2nd – December 2-3, 2017; 3rd – February 17-18, 2018; 4th – May 12-13, 2018; 5th – June 15-16, 2018 m; 6th – September 7-8, 2018; 7th – December 7-8, 2018; 8th – March 8-9, 2019.

4.       Session schedule:

·         schedule of the 1st, 2nd, 3rd, 4th sessions: Saturdays from 10:00 to 18:30, Sundays from 10:00 to 18:30,

·         schedule of the 5th, 6th, 7th, 8th sessions: Fridays from 17:00 to 20:30, Saturdays from 10:00 to 18:30.

 1. Intervisions: the intervision groups (consisting of 2 - 4 participants of the program) will have 7 meetings of 3 hours each, once in between the sessions. The days and time of intervisions will be agreed based on possibilities and needs of the group participants.

      6.  The training program (140 hours) consists of the following modules:

 • the 1st part – theory and methodology (90 hours);
 • the 2nd part – hypervision (supervision of supervision) (50 hours). 

      7.  Price of the program: 1600 EUR. The amount can be split into several instalments to be paid during the program:

 • the 1st part – theory and methodology (90 hours) - 1000 EUR;
 • the 2nd part – hypervision (supervision of supervision) (50 hours) - 600 EUR.
 1. A participant of the training program undertakes to participate in at least one part of the training program and to pay the entire fee applicable to the relevant part of the training program, namely the fee for the1st part – 1000 EUR; the fee for the 2nd part – 600 EUR.
 1. The fee for missed classes in the training program is not reduced, and the academic statement will include the actual study hours of the group supervision participant, which are calculated by deducting the participant‘s missed hours from the total number of hours of the training program.
 1. If the missed hours exceed 15% of the training program hours, the certificate of completion of the program shall not be issued, and is replaced by the academic statement attesting participation in the training program and indicating the number of hours earned in the training program. 
 1. Upon a successful completion of the training program, a participant who is a qualified psychotherapist (holding the psychotherapist‘s diploma/certificate) will be awarded the certificate of completion of the supervision training program.
 1. Upon a successful completion of the training program, a participant who is not a qualified psychotherapist (not holding the psychotherapist‘s diploma/certificate) will be awarded the academic statement attesting participation in the supervision training program.
 1. Registration: individuals wishing to participate in the training program are kindly asked to register by phone +370-699-54647 or e-mail rytis@gestalt.lt, by sending the signed participant‘s application form. Note: those who are taking part in the training programs of Gestalt Studies Centre of Kaunas for the first time are also kindly asked to send the filled-in participant‘s application form by e-mail; the form is available at:  http://www.gestalt.lt/dalyvio-registracija.

I have read and understood the schedule and term and conditions of the supervision training program, and hereby agree to participate in the training program.

Name and surname of the participant:

Signature of the participant:                                                                                                                  Date: